Brezno spustilo mobilnú aplikáciu, ktorá umožní sledovať aktuálny stav a kvalitu životného prostredia

Niekoľko stoviek inteligentných senzorov už monitoruje kvalitu ovzdušia a ďalšie dôležité meteorologické parametre v rámci celého mesta. Cieľom projektu, na ktorý Brezno získalo zdroje z Nórskych grantov, je ochrana a zlepšenie verejného zdravia.

 

Hustá sieť špeciálnych snímačov aktuálne generuje mimoriadne presnú mapu stavu merateľných ukazovateľov, ktorá vedeniu mesta pomôže pri plánovaní preventívnych opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov.

Údaje pre kvalifikované rozhodnutia

Breznianska samospráva koncom minulého roka pristúpila k realizácii opatrení zameraných na online monitoring znečistenia životného prostredia. V uliciach mesta preto nainštalovala celkovo 560 špeciálnych senzorov, ktoré dokážu okrem teploty, relatívnej vlhkosti a barometrického tlaku vyhodnotiť aj stav kvality ovzdušia. Brezno na tento účel získalo externé zdroje z Nórskeho finančného mechanizmu vo výške takmer 150 tisíc eur.

„Keďže znečistenie ovzdušia v meste a jeho okolí predstavuje významnú hrozbu pre ľudské zdravie a kvalitu života obyvateľov, na základe nameraných údajov bude možné robiť kvalifikované rozhodnutia napríklad v zmysle potreby výsadby zelene, zmeny organizácie dopravy či cieleného pátrania po zdrojoch znečistenia v konkrétnych častiach mesta,“ vyzdvihol prínosy projektu primátor Tomáš Abel.

Trnava: Obnova národnej kultúrnej pamiatky meštiansky dom Pracháreň začne už čoskoro

K dispozícii 24/7

Jednotlivé senzory sú osadené na stĺpoch verejného osvetlenia vo vzdialenosti nie väčšej ako 100 metrov od seba, čo vytvára mimoriadne presnú mapu meraných parametrov. „Tie umožnia objektívne a podrobne spracovať zoznam rizikových lokalít ako sú tzv. ostrovy tepla, informovať o relatívnom stave ovzdušia v rámci mesta, predpovedať zhoršovanie alebo zlepšovanie stavu životného prostredia, presnejšie určiť plán dopravy a údržby ciest alebo generovať výstrahy pri náhlom zhoršení stavu životného prostredia,“ doplnila vedúca odboru riadenia projektov Milada Šimkovičová.

Inteligentné snímače sú totiž v nepretržitej prevádzke a namerané dáta zaznamenávajú 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Údaje z nich sa automaticky prenášajú v pravidelných intervaloch na centrálny server a do aplikácie, prostredníctvom ktorej ich môže sledovať už aj široká verejnosť.

Brezno Smart City Sensors

Mesto koncom januára spustilo novú mobilnú aplikáciu s názvom Brezno Smart City Sensors, ktorá umožňuje jej užívateľom kontrolovať stav životného prostredia v Brezne. Po stiahnutí sa v telefóne zobrazí mapa všetkých senzorov nainštalovaných v meste, z ktorej je možné vybrať konkrétny snímač a sledovať jeho údaje o nameranej teplote, relatívnej vlhkosti a tlaku vzduchu v reálnom čase. Užívateľ si zároveň môže zvoliť časové rozpätie meraní od 6 hodín až po päť rokov a porovnať tak súčasný stav s minulosťou, prípadne aj s inými časťami mesta.

Cieľom samosprávy je postupne rozšíriť monitorovaciu sieť až na 1000 senzorov, vďaka ktorým bude schopná ešte komplexnejšie vyhodnotiť aktuálny stav a kvalitu životného prostredia, a včas tak prijať preventívne opatrenia vhodné pre konkrétne lokality na svojom území.

autor článku: Eva Šipošová | foto: Eva Šipošová

Prečítaj si aj

+ There are no comments

Add yours